Visie

Inleiding

De St. Jozefschool is een basisschool gelegen in Wassenaar Noord, te midden van verschillende woonwijken. Bijna alle kinderen komen uit de wijken rond de school. De schoolpopulatie kenmerkt zich door diversiteit en is daarmee een goede afspiegeling van de maatschappij.
De school is gebouwd in 1970 en daarna diverse keren uitgebouwd. Sfeer en functionaliteit zijn vooral binnen merkbaar. De school beschikt over voorzieningen w.o. een speelzaal, een aula, moderne leermethodes, een schoolbibliotheek, een computernetwerk en digitale schoolborden in alle groepen.
De school valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar.

Schoolklimaat

Het team draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de school.
We werken vanuit een katholieke identiteit. Dat betekent dat de gelijkheid van kinderen voorop staat en verschillen tussen kinderen worden geaccepteerd.
Een veilig pedagogisch klimaat wordt op onze school mede bepaald door de school- en omgangsregels, die regelmatig specifieke aandacht krijgen.
Naast welzijn en welbevinden zijn ook veiligheid in en rond het gebouw belangrijke items. Dit heeft onder andere geleid tot de toekenning van het keurmerk School op Seef (2010). We streven ernaar dit te behouden.
De St. Jozefschool biedt naast het lesgeven een verscheidenheid aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld vieringen, een excursieprogramma, een cultureel programma, natuurlessen en een schoolreisje.

Ontwikkeling van kinderen

Op de St. Jozefschool streven we naar een optimale ontplooiing  van kinderen. Een  goede balans tussen cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij uitgangspunt.

Onder een goede balans verstaan wij:

 • resultaatgericht werken is belangrijk, maar niet allesbepalend;
 • een goede relatie tussen leerkrachten en kinderen gebaseerd op respect en vertrouwen;
 • een breed onderwijsaanbod waarmee kinderen op hun eigen niveau worden benaderd;
 • een leerlingvolgsysteem waarmee we de kinderen zowel cognitief als sociaal-emotioneel volgen en begeleiden.

Visie op onderwijs

Veel van onze activiteiten worden groepsgewijs aangeboden. Zowel bij de instructie als de verwerking gaan we wel uit van verschillen tussen de kinderen.
Naast de basisvakken lezen, taal en rekenen, wordt bij ons structureel aandacht besteed aan de wereldoriënterende en expressieve vakken. Een doorgaande lijn in alle leerjaren is daarbij uitgangspunt.
We streven er naar dat de vakken bewegingsonderwijs en muziek door vakleerkrachten worden gegeven.
Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij een methodische aanpak in combinatie met eerder genoemd volgsysteem.
Naast de basisvakken is er ook specifieke aandacht voor basisvaardigheden. Op onze school zijn dat met name taakgericht werken, tutorleren (leren van elkaar), samenwerkend leren en zelfstandig werken.

ICT is verweven in het totale onderwijsaanbod van de school. In groep 4 t/m 8 werken alle leerlingen met Chromebooks. Daarop wordt de lesstof met behulp van de werkwijze van Snappet ingeoefend voor de vakken rekenen, spelling en taal. De kinderen (leren) werken met diverse basisprogramma’s en Internet. Daarvoor beschikt de school over een uitgebreid computernetwerk. Ook wordt in alle klassen gewerkt met digitale schoolborden.

Wij staan binnen ons onderwijs open voor onderwijsvernieuwingen en zullen deze ook zeker vormgeven, mits deze een kwaliteitsverbetering tot gevolg hebben en passen binnen de missie en visie van onze school.

Zorg voor kinderen

Ieder kind is uniek. Dat veronderstelt dat zorg op maat nodig is. Op de Jozefschool is daarvoor  een uitgebreid zorgsysteem ontwikkeld.
Dat houdt in dat in de klassen op verschillende niveaus gewerkt kan worden en daarnaast extra hulp wordt geboden in de vorm van remedial teaching (RT) voor kinderen met leerproblemen en we talent teaching (TT) hebben voor de problematiek rond meer- en hoogbegaafdheid.
Voorafgaand aan zorg is er altijd sprake van zorgvuldige signalering en diagnostiek. Door de inzet van de Chromebooks vindt elke les een verwerking op eigen niveau plaats voor alle kinderen in de groep. Na een start met de basis lesstof, gaat elke leerling op zijn eigen niveau verder.
Leerlingenzorg vindt altijd plaats in overleg met ouders.

In principe zijn alle leerlingen die zorg nodig hebben welkom op onze school. We zijn ons ervan bewust dat er grenzen zijn aan de zorg die wij als reguliere basisschool kunnen bieden. Die grenzen zijn duidelijk aangegeven in ons zorgprofiel. Indien nodig zullen wij andere vormen van onderwijs adviseren.

Leerkrachten

Het onderwijs op de St. Jozefschool wordt geboden door professionele leerkrachten.

Dat betekent dat de leerkrachten:

 • kunnen denken vanuit het kind;
 • in staat zijn de leerlingen te enthousiasmeren;
 • communicatief vaardig zijn;
 • gedifferentieerd kunnen werken;
 • goede contacten kunnen onderhouden met ouders en instanties;
 • kunnen samenwerken in een team waarin openheid voorop staat;
 • onderwijs bieden gericht op de verschillende behoeften van de kinderen;
 • in staat zijn om op een goede manier om te gaan met de verschillende hulpmiddelen;
 • open staan voor innovatie;
 • zich voortdurend bekwamen in recente ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Ouders

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van hun kinderen. Een nauwe samenwerking tussen school en ouders is daarom erg belangrijk. Een belangrijk aspect van die samenwerking is een goede informatie-uitwisseling. Wij bieden daartoe een nieuwsbrief, spreekuren, bezoekochtenden, rapportbesprekingen en de mogelijkheid om altijd een afspraak te maken.

Wij streven naar een goede samenwerking bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of moeilijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat ouders en school een gezamenlijk belang hebben, namelijk het kind. Bewustzijn van dit  gezamenlijk belang op basis van wederzijds vertrouwen is essentieel.

Ouders hebben invloed op het beleid van de school. Dit is formeel geregeld via geledingen als  ouderraad en de medezeggenschapsraad. Deze geledingen en ook andere ouders kunnen de school gevraagd en ongevraagd altijd dienen met advies. Dit kan op verschillende manieren, onder andere door middel van een ouderpanel.