Organisatie

Onze school is één van de drie katholieke scholen in Wassenaar. Het bestuur is de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW).

Op school is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt daarvoor verantwoordelijkheid af bij de bovenschools directeur.

De Medezeggenschapsraad van de school is een wettelijk orgaan binnen de school. De Oudervereniging ondersteunt de school in veel activiteiten.