Inspectie

In 2017 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, waar ook de St. Jozefschool deel van uitmaakt. Bij dit onderzoek is ook de St. Jozefschool uitvoerig onderzocht. In het inspectieverslag kunt u teruglezen dat de inspectie een zeer positief oordeel geeft over de St. Jozefschool en de SKOW in het algemeen. Hieronder kunt u het specifieke oordeel over de St. Jozefschool lezen. Het volledig verslag vindt u hier.

3. Resultaten verificatieonderzoek

In dit onderzoek beschrijven we de resultaten van het verificatieonderzoek op basisschool Sint Jozef (06OQ). De Sint Jozefschool is een katholieke basisschool in Wassenaar Noord. Dit schooljaar telt de
school ongeveer 230 leerlingen, verdeeld over acht groepen.

Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het bestuur. In het kader van het onderzoek bij de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar hebben we in overleg met het bestuur basisschool Sint Jozef geselecteerd voor het verificatieonderzoek.
De thema’s voor dit verificatieonderzoek staan vermeld in ons onderzoeksplan. Deze thema’s vloeien voort uit de speerpunten die het bestuur geformuleerd heeft voor het onderwijs op de scholen in
haar strategisch beleidsplan, zijnde
• het bieden van uitdagend, modern en passend onderwijs dat goed
aansluit bij de talenten van de kinderen;
• door middel van een veilige basis en een handelingsgerichte aanpak
bewerkstelligen dat leerlingen zo goed mogelijke leerprestaties
behalen;
• het streven naar voortdurende deskundigheidsbevordering onder de
leerkrachten en het realiseren van een professionele teamcultuur;
• het zich goed verantwoorden naar alle betrokkenen binnen en
buiten de school over de bereikte onderwijskwaliteit

Deze thema’s onderzoeken we aan de hand van de volgende standaarden:
• Aanbod (OP1)
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Veiligheid (SK1)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)
We schetsen in paragraaf 3.1 eerst een algemeen beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de Sint Jozefschool. In paragraaf 3.2 bespreken en onderbouwen we de oordelen per kwaliteitsgebied.

3.1. Algemeen beeld
Het beeld dat het bestuur heeft over de gerealiseerde kwaliteit op basisschool Sint Jozef is in hoofdstuk 2 al naar voren gekomen en komt overeen met het beeld van de inspectie. Dit beeld wijst uit dat de
kwaliteit van het onderwijs op de Sint Jozefschool van overwegend goed niveau is.

De school streeft ernaar om vanuit een veilig klimaat eigentijds en activerend onderwijs te bieden. Daarin slaagt zij goed. De school ademt, naast een aangename rust, ook ambitie en elan uit. Een
gedreven, enthousiast team werkt goed samen aan het behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit waarbij veel aandacht is voor onderwijsvernieuwing en digitale leervormen. Dit komt onder meer tot uiting in uitdagend onderwijs dat goed aansluit bij de kenmerken en talenten van de leerlingen.

De lessen verlopen op gestructureerde wijze en daarbinnen zorgen leraren over het algemeen voor voldoende afstemming om tegemoet te komen aan het niveau en de leerbehoeften van de leerlingen. De Plus-klas die al jaren draait en voorziet in een doorgaande leerlijn op het gebied van ‘leren leren’ en andere meta-cognitieve vaardigheden, kan met recht beschouwd worden als een ‘kroonjuweel’ van de school.

De onderwijskundige aansturing en de kwaliteitszorg van de school ligt in de deskundige handen van de directeur-bestuurder en de locatieleider en is van goed niveau. De interne en externe communicatie
verloopt volgens alle betrokkenen naar wens.

3.2 Toelichting

Onderwijsproces is rijk en activerend
De school maakt gebruik van een intensief en doordacht aanbod voor de basisvaardigheden. Het leesonderwijs vormt een belangrijke basis, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van tutoren en zo nodig intensieve extra begeleiding geboden wordt. Begrijpend lezen wordt geïntegreerd met andere vakken aangeboden waarbij de leerlijnen centraal staan en niet de methode.
De school biedt de leerlingen naast de basisvaardigheden ook een breed en rijk aanbod voor andere vak- en vormingsgebieden. Er is gerichte aandacht voor Engels (vanaf groep 1), creatieve vorming,
(wereld)burgerschap en 21-eeuwse vaardigheden. Tablets worden doelbewust ingezet om de verwerking van de leerstof goed aan te laten sluiten op het niveau en de leerbehoeften van de leerlingen. De school organiseert regelmatig projectweken met alle groepen, vaak gericht op een goed doel.

Een uitgesproken sterk punt van de school is het aanbod dat wordt ontwikkeld en verzorgd in het kader van de Plus-klas. Dit aanbod is toegankelijk voor een brede groep leerlingen die extra uitdaging nodig
heeft, aansluitend bij hun talenten. Onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht worden leerlingen gestimuleerd om te leren plannen, analyseren en reflecteren. Dat betreft nu ongeveer een kwart van de leerlingen op school en dit aantal groeit nog steeds. Het team wordt geschoold om ook binnen de reguliere lessen de leerlijnen en de didaktiek vanuit de plus-klas toe te passen. Dit maakt dat de aandacht voor differentiatie en de ontwikkeling van talenten en de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen duidelijk zichtbaar is op de St Jozefschool.

De leraren houden goed zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen door middel van toets- resultaten en gestructureerde observaties. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve leerprestaties van de leerlingen, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt systematisch gevolgd. Daarnaast maakt de school gebruik van een gestructureerd observatie-instrument om de ontwikkeling van de kleuters goed te kunnen volgen. Als onderdeel van het leerlingvolgsysteem worden sinds dit jaar ook de gegevens betrokken die leerlingen (en hun ouders) zelf inbrengen via de kind-oudergesprekken. Op grond van alle signaleringsgegevens maken de leraren analyses en verwerken de uitkomsten daarvan in de groepsplannen. Deze plannen vormen de basis voor afstemming van het onderwijs. De leraren gebruiken actuele inzichten om het aanbod en de didactische aanpak waar nodig aan te passen. Hieronder vallen zo nodig ook extra begeleiding en ondersteuning in remediërende settings (waartoe ook de plus-klas gerekend wordt), die in de school ruim aanwezig zijn. Ouders bevestigen dat de school de ontwikkeling van hun kinderen goed in beeld heeft, tijdig aan de bel trekt als daar aanleiding toe is en hen actief informeert over, en zo nodig betrekt bij een remediërende aanpak.

De inspectie heeft samen met observanten van de school een aantal lessen bezocht. De gezamenlijke observaties leveren een gelijkluidend beeld op. Het didactisch handelen varieert van voldoende tot goed niveau. De lessen verlopen rustig en gestructureerd in een prettige, ontspannen sfeer, waarbij humor ook zeker een plaats heeft. De leraren beschikken in het algemeen over de benodigde klassenmanagement vaardigheden om de instructies goed aan te laten sluiten bij de verschillende niveaus van de leerlingen. Zij dagen leerlingen uit om zelf na te denken, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen.
Leerlingen zijn gewend op hun eigen niveau en zelfstandig, dan wel samen met elkaar aan het werk te gaan. Opvallend is de overwegend leergierige en betrokken werkhouding die de leerlingen hierbij aan de dag leggen. Deze zou nog versterkt kunnen worden door hen uit te nodigen persoonlijke leer- en prestatiedoelen te formuleren om daarmee hun betrokkenheid bij het eigen leerproces verder te
verhogen. Dit punt staat expliciet vermeld in het schoolplan in het kader van het bevorderen van de actieve en zelfstandige leerhouding maar komt nog te weinig uit de verf.

Veiligheid is goed gewaarborgd
Veiligheid staat hoog in het vaandel van de Sint Jozefschool, getuige het motto van de school (‘veilig en krachtig van binnen, weerbaar en klaar voor buiten’). Dat dit geen loze kreet is bewijst het goed uitgedachte en vastgelegde veiligheidsbeleid, het zorgvuldig gehanteerde leerlingvolgsysteem
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en een passend aanbod om de veiligheid en het welbevinden te bevorderen.
Leraren besteden in hun lessen veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en bevorderen het zelfvertrouwen van leerlingen. Met name binnen de plus-klas neemt het reduceren van faalangst een belangrijke plaats in. Waar nodig krijgt een groep met risico’s voor de sociale dynamiek gedurende een bepaalde periode een gezamenlijke vaardigheidstraining. Ouders, leerlingen en leraren zijn unaniem lovend over deze aanpak. Pesten (ook via de digitale media) komt sporadisch voor, maar wordt tijdig gesignaleerd en doeltreffend aangepakt volgens alle betrokkenen. De ouders met wie de inspectie
heeft gesproken waarderen met name de laagdrempelige communicatie met de leraren en benadrukken de pro-activiteit van het team.

Kwaliteitszorg staat als een huis
De kwaliteitszorg is in goede handen bij de gedreven en betrokken locatie-directeur die de onderwijskundige koers duidelijk heeft uitgezet. Deze wordt gekenmerkt door duidelijke beleidsprioriteiten en hoge ambities waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de
kenmerken en deskundigheden van de teamleden. Er is sprake van een breed draagvlak en gedeeld eigenaarschap binnen het team voor de gekozen koers.
De school maakt regelmatig gebruik van kwaliteitskaarten en evaluaties om de kwaliteit van de diverse onderdelen van het onderwijs in kaart te brengen. Ze heeft goed zicht op haar leerlingenpopulatie en houdt daarmee rekening bij de onderwijskundige beleidskeuzes. Leerlingen worden zelf ook betrokken bij het schoolbeleid en mogen meepraten en meedenken via de leerlingenraad die sinds dit schooljaar actief is.

De leerresultaten worden systematisch geëvalueerd waarbij leraren in open communicatie en in een veilige sfeer de trends analyseren en zoeken naar verklaringen van onverwachte resultaten. De uitkomsten van deze analyses worden ingezet voor de verbetering van lespraktijken, nieuwe oplossingen en aanpakken. Deze opbrengstgerichte werkwijze, die nog verder ontwikkeld wordt, vormt vermoedelijk de basis voor de stijgende lijn in de leerresultaten die zich de laatste jaren duidelijk aftekent.

Door middel van het onderwijsinhoudelijke overleggen, lesbezoeken vanuit de intern begeleider en de directeur en het vastleggen van afspraken wordt de kwaliteit en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs inzichtelijk gemaakt en goed geborgd.

Het team is betrokken en hecht en beschouwt de school als een ‘lerende organisatie’. Leraren nemen individueel of als team deel aan opleidingen of trainingen die passen binnen de beoogde schoolontwikkeling. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gestreefd naar de ontwikkeling van interne deskundigheid op deelgebieden binnen de school. De mentaliteit van het team kenmerkt zich door ambitie en hoge verwachtingen van zichzelf, de leerlingen en de ouders. De betrokkenheid van en samenwerking met alle betrokkenen wordt bewust gestimuleerd vanuit een aanpak waarin ruimte en waardering is voor diversiteit en ieders talenten.

Het team kan zichzelf nog een dienst bewijzen door meer de gelegenheid van wederzijdse klassenvisitaties te benutten om zo te leren van elkaars deskundigheden. Overigens is men in dat kader momenteel bezig om ideeën uit te werken op het gebied van video-interactie begeleiding.

Jaarplannen en jaarverslagen vormen de rode draad in de verantwoording vanuit de directie naar het bestuur. De lijnen met de directeur-bestuurder zijn kort. Wekelijks vindt er directieberaad plaats waarin de locatie-directeuren en de directeur-bestuurder actuele ontwikkelingen en beleidszaken met elkaar doornemen. Daarnaast verantwoordt de school zich op heldere wijze over haar beleid, resultaten en aanpak via de site van Vensters-PO.

De ouders met wie we gesproken hebben zijn tevreden over de regelmatige informatievoorziening vanuit de school via de website en emailberichten en door middel van thema-avonden en ouderbijeenkomsten.