Ouderraad

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen schoolbestuur, directie, leerkrachten en ouders door informatie te verschaffen, contacten te onderhouden en activiteiten te ondernemen. Alle ouders van wie kinderen onderwijs volgen op de St. Jozefschool zijn lid van de oudervereniging.

Het uitvoerend orgaan van de oudervereniging is de ouderraad. Deze raad bestaat uit maximaal 8 ouders. Elk lid van de ouderraad wordt door de ouders gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar waarna herverkiezing mogelijk is. De ouderraad kiest uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden ouders in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor de raad. Indien er meerdere kandidaten zijn vinden verkiezingen plaats.

Activiteiten:
Voorbeelden van activiteiten waar de ouderraad zich mee bezig houdt zijn o.a.:

 • sinterklaasfeest
 • kerstfeest
 • afscheid groep 8
 • financiële ondersteuning cultuurprogramma
 • financiële ondersteuning schoolbibliotheek
 • jubilea
 • open dagen
 • schoolsport
 • onderhoudszaken (plein, etc.)
 • schoolreisje
 • overleg met geledingen binnen de school

Samenstelling:

Voorzitter: Angela van Noort
Secretaris: Jessica Markus
Penningmeester: Mandy Stouten

Leden :        

 • Nathalie Parlevliet
 • Karin Wolda
 • Tatiana Meurer
 • Sharona Lagerberg

Bij deze mensen kunt u ook terecht voor meer informatie. Tevens kunt u de ouderraad per e-mail bereiken via ouderraad@bsjozef.nl